Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen of is het antwoord niet toereikend? Neem dan gerust contact met ons op.


Veelgestelde algemene vragen

Ja, voordat de aanmelding in behandeling genomen kan worden, moet SeysCentra in het bezit zijn van een verwijzing. Na ontvangst hiervan beoordelen we de verwijzing inhoudelijk. Als de aanmelding afgewezen wordt, stellen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Als we de aanmelding accepteren, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek of een uitgebreid consult.

Bij een intake hebben we vooraf voldoende informatie ontvangen om te beoordelen of een behandeling kan worden opgestart. Een consult is uitgebreider als een intake. Veelal is bij een consult ook een arts van SeysCentra aanwezig. We hebben dan meer informatie nodig om te besluiten of een behandeling bij SeysCentra voor uw kind passend is.

Voor behandeling bij eetproblemen hebben wij een verwijzing nodig van een kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater. Voor behandeling bij zindelijkheidsproblematiek is een verwijzing nodig van een specialist zoals een kinderarts, MDL-arts of een kinderuroloog.

Een arts of specialist moet eerst uitsluiten dat er een medische reden is voor de eetproblemen of onzindelijkheidsproblematiek.

SeysCentra is een 3e lijns-behandelcentrum. Een specialist moet beoordelen of minder intensieve behandeling in de 1e of 2e lijn tot de mogelijkheden behoort. Deze moet dus eerst alternatieve behandeltrajecten overwegen. 

Op onze website vind je een actueel overzicht van onze wachttijden. We beseffen dat wij voor onze behandelvormen lange wachtlijsten hebben. Dat is natuurlijk niet prettig. 

 

Er zijn verschillende oorzaken voor onze lange wachttijden. SeysCentra is een van de weinige landelijke organisaties die gespecialiseerde behandelingen aanbieden op het gebied van eetproblemen en onzindelijkheid. Wij zijn van mening dat ieder kind dezelfde aandacht en zorgvuldigheid verdient in het stellen van een diagnose en het uitvoeren van de behandeling. Het versnellen van de diagnose of behandeling is voor ons dan ook geen optie. 

 

Daarnaast is het werven en opleiden van medewerkers een intensief en tijdrovend traject, vanwege de hoge eisen die wij stellen aan de kwalificaties en vaardigheden van onze orthopedagogen en psychologen.

Tot 18 jaar. Wij zijn genoodzaakt deze leeftijdsgrens in acht te nemen, omdat de behandelingen bij SeysCentra vrijwel altijd worden gefinancierd vanuit de Jeugdzorg. 

SeysCentra valt sinds 1 januari 2015 onder het zogeheten Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van de nieuwe Jeugdwet. Vanuit deze wet kan hulp worden gefinancierd voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het LTA beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor landelijke afspraken over specialistische functies. In de praktijk betekent dit dat wij niet elke keer opnieuw in gesprek hoeven te gaan met gemeenten over het vergoeden van een behandeling bij SeysCentra.

LET OP: gemeenten vergoeden de behandeling onder het LTA uitsluitend wanneer er sprake is van doorverwijzing door een specialist.

 

 

 

Meer over kosten en vergoeding

Bij dagbehandeling is er uiteraard dagelijks vervoer van en naar de behandellocatie nodig. Bij 24-uursbehandeling op onze locatie in Malden, worden kinderen doorgaans op zondag of maandag gebracht en op vrijdag weer opgehaald. Veel ouders brengen en halen hun kind zelf. Als dit niet lukt, wordt vaak gebruik gemaakt van taxivervoer. Mogelijk kom je in dat laatste geval in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. 

Let op: SeysCentra biedt zelf geen mogelijkheden aan voor het organiseren van vervoer of het regelen van een reiskostenvergoeding. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is dit een verantwoordelijkheid geworden van de gemeente waar je staat ingeschreven. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een reiskostenvergoeding? Dan kun je het beste contact opnemen met je eigen gemeente. Bij de meeste gemeentes is het eerste aanspreekpunt het Centrum Jeugd en Gezin, het Wijkteam, of een vergelijkbare instantie of afdeling. Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat SeysCentra is opgenomen in het zogeheten Landelijke Transitie Arrangement.

Bij SeysCentra zelf is er géén speciale ruimte voor ouders om samen met hun kind te verblijven. Als nachtverblijf voor de behandeling noodzakelijk is, dan zal een kind zonder ouders op onze behandellocatie overnachten.  

 

Wel is er op iedere locatie een ruimte waar ouders, apart van hun kind, kunnen verblijven. We vinden het namelijk belangrijk vinden om ouders zoveel mogelijk bij de behandeling van hun kind te betrekken; directe nabijheid kan dan enorm helpen.

 

SeysCentra is een tijdelijke voorziening. Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats over de voortgang van het behandeltraject. Als de behandeling stopt, stopt ook de plaatsing binnen ons centrum. 

Voor kinderen met een ontwikkelleeftijd van jonger dan 5 jaar, creëren we een omgeving die lijkt op die van een kinderdagverblijf. We vormen een groep van ongeveer 7 kinderen in deze leeftijdcategorie. Tussendoor vinden de behandelsessies plaats, in een één-op-éénsituatie. Kinderen met een ontwikkelleeftijd van 5 jaar of ouder komen in de 'schoolgroep' terecht. Voor deze groep hanteren we een dagprogramma dat vergelijkbaar is met een gewone schooldag. 

 

SeysCentra is een tijdelijke voorziening. Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats over de voortgang van het behandeltraject. Als de behandeling stopt, stopt ook de plaatsing binnen ons centrum.

 

Wij nemen vooraf contact op met de school. Daarbij overleggen we hoe we ervoor kunnen zorgen dat jouw kind zijn of haar lessen kan blijven volgen en niet te ver achterop raakt. Bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk. Ook maken we gebruik van de communicatietool Klasbord.

Er is geen sprake van vervangend onderwijs. Voor de leerplichtambtenaar kan er een verklaring worden opgesteld dat een kind bij ons in behandeling is. Daarvoor wordt vrijstelling verleend.

De continuïteit van de behandeling is erg belangrijk voor het slagen ervan. Daarom is op vakantie gaan gedurende een behandeltraject niet toegestaan. Wel wordt er, sinds enige tijd, gewerkt met een strippenkaart met een beperkt aantal vrije dagen. Een incidentele vrije dag is dan, als het binnen het behandelprogramma past, als uitzondering mogelijk.

De betrokkenheid en inzet van ouders is cruciaal voor het slagen van de behandeling. Daarom worden ouders nauw betrokken bij de hele behandeling. De behandelbegeleider of persoonlijk begeleider van jouw kind brengt je wekelijks op de hoogte van de voortgang.

 

Ook word je als ouder regelmatig uitgenodigd op de behandellocatie, om je de behandelmethode eigen te maken. We verwachten dat je vaker op het behandelcentrum aanwezig bent. Op die manier kun je onze technieken straks ook in je thuissituatie toepassen.

Meestal kiezen we voor dagbehandeling, maar soms is 24-uursbehandeling noodzakelijk. Bij de intake bekijken we welke behandelvorm het beste aansluit bij de situatie van jouw kind. SeysCentra is een tijdelijke voorziening.

 

Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats over de voortgang van het behandeltraject. Als de behandeling stopt, stopt ook de plaatsing binnen ons centrum. 

Binnen SeysCentra maken wij gebruik van verschillende behandelmethodieken die wetenschappelijk onderbouwd en effectief bewezen zijn. Welke methodiek wij gebruiken is afhankelijk van het individuele kind.  

Eén van deze behandelmethodieken betreft Applied Behavior Analysis (ABA). ABA staat voor toegepaste gedragsanalyse en focust zich op het sociaal significant gedrag (oftewel gedrag dat van groot belang is voor het kind en het systeem). ABA is een wetenschappelijke benadering waar internationaal al veel onderzoek naar gedaan is. ABA is een overkoepelende term waaronder verschillende evidence-based procedures en strategieën vallen. Ook in Nederland zijn onderzoeken gedaan, waaruit naar voren komt dat ABA effectief is voor kinderen en jongeren met o.a. Autisme Spectrum Stoornis. Tevens heeft de gezondheidsraad (2009) een statement geschreven over ABA, waarin ABA wordt beschreven als ‘het best bewezen effectief’ in de behandeling van kinderen en jongeren met ASS.  

ABA is ontstaan in de jaren 60 en, in vergelijking met de huidige stand van zaken, is er veel veranderd. Toch zijn er soms nog kritische geluiden over ABA die veelal gebaseerd zijn op die beginfase van ABA in de jaren 60. ABA is in de loop der jaren (o.a. op basis van wetenschappelijk onderzoek) geëvolueerd en verbeterd. Zo zijn er registraties gekomen voor de zorgprofessional werkzaam binnen ABA en is er een ethische code. Binnen Europa zijn er initiatieven om deze registraties verder vorm te geven. De ethische code geeft zorgprofessionals vanuit ABA handvatten om altijd vanuit het belang van het kind te werken, in de behandeling de juiste afweging omtrent de selectie van procedures te maken en een behandelplan op te stellen wat passend is voor het individuele kind. Deze ethisch code wordt regelmatig herzien. Zo zijn er recentelijk een aantal kernprincipes aan toegevoegd, zoals ‘benader de ander met waardigheid, respect en integriteit’ en ‘wees als zorgprofessional alert op eigen competenties en bekwaamheden’. Bij SeysCentra nemen we deze ethische code zeer serieus en in acht.  

Kortom, ABA is een effectieve benadering die zich blijft ontwikkelen op basis van wetenschappelijke kennis, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind of de jongere centraal staat. Bij SeysCentra wordt elk behandelplan individueel geschreven op basis van de leerbehoeftes van het kind of de jongere.  

Naast de ABA methodiek gebruikt SeysCentra ook nog andere behandelmethodieken zoals het SLIK-programma en Cognitieve GedragsTherapie. Meer informatie daarover vindt u binnen deze website. 

 

Veelgestelde vragen over eetproblemen

Het belangrijkste criterium is dat we een kind daadwerkelijk iets kunnen leren. Daarom houden we voor behandeling bij eetproblemen in principe een minimumleeftijd van 2 jaar aan. Zeer incidenteel komt het voor dat een samenwerkend ziekenhuis ons een spoedopname van een kind jonger dan twee jaar voorlegt.

 

We hanteren een maximumleeftijd van 17 jaar omdat jongeren na hun 18e niet meer onder de Jeugdwet vallen (en dus ook niet langer in aanmerking komen voor vergoeding van een behandeling door SeysCentra).

Veelgestelde vragen over onzindelijkheid

SeysCentra behandelt kinderen van 5 tot en met 17 jaar. We hanteren 5 jaar als minimumleeftijd, omdat een kind eerst een fysieke ontwikkeling doorgemaakt moet hebben om überhaupt zindelijk te kunnen worden. Na het 5e jaar wordt over het algemeen verwacht dat de zindelijkheid zich niet meer volledig zelfstandig ontwikkelt door rijping, maar dat hulp of training nodig is.  

 

We hanteren een maximumleeftijd van 17 jaar omdat jongeren na hun 18e niet meer onder de Jeugdwet vallen (en dus ook niet langer in aanmerking komen voor vergoeding van een behandeling door SeysCentra).

Uit onderzoek blijkt dat onzindelijkheid minder vaak voorkomt naarmate het ontwikkelingsniveau van een kind hoger is. Er zijn echter meer factoren van invloed op het al dan niet zindelijk (kunnen) worden van je kind. Hoe goed is jouw kind bijvoorbeeld in staat om te communiceren? En hoe gevoelig is hij of zij voor beloning? Denk ook aan de mogelijkheden die er zijn voor het één-op één begeleiden van de toiletgang, en de mogelijkheid om dit gedurende een langere periode op een juiste manier te doen. 

Wij bieden dagbehandeling en (incidenteel) 24-uursbehandeling. Bij zindelijkheidsproblemen streven we naar dagbehandeling tussen 09.00 en 15.30 uur op onze hoofdlocatie in Malden. Een behandeltraject op locatie wordt altijd opgevolgd door een ambulant natraject.

 

In sommige gevallen wijken we van deze behandeltijden af omdat we denken dat een andere vorm van behandeling beter aansluit. Denk aan langere trainingsdagen (08.00-20.00 uur) of nachttraining. 

Ouders worden nauw betrokken bij de hele behandeling. Tijdens de intake inventariseren we ook of er nog meer relevante partijen zijn in de leefomgeving van het kind. Als dat het geval is, dan overleggen we ook met de ouders hoe we deze partijen het beste kunnen betrekken bij de behandeling.

 

Tegen het einde van de behandeling vindt een overdracht plaats naar ouders en eventuele derde partijen. Dit gebeurt meestal één-op-één, op onze behandellocatie. Vervolgens is er ook nog een dag training en overdracht van vaardigheden in de directe leefomgeving van jouw kind. Aansluitend evalueren we de voortgang, op basis van vervolgdoelen, in het ambulante natraject. Dit kan telefonisch gebeuren of via persoonlijk contact.  

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen