Algemene Voorwaarden Opleidingen SeysCentra

 • Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en alle overeenkomsten tussen SeysCentra en de Opdrachtgever en/of Deelnemer.
 • Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht, aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de
  Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle opleidingsoffertes van SeysCentra zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen gelden tevens voor cursussen, scholing, coaching en supervisie uitgevoerd door SeysCentra.

Inschrijving en betaling

 • Bij individuele inschrijving voor één van onze opleidingen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 • Inschrijven voor een opleiding of tekenen van een offerte van SeysCentra betekent automatisch dat u voldoet aan de eisen en akkoord gaat met de annuleringsvoorwaarden.
 • Inschrijving is persoonlijk en zonder toestemming van SeysCentra niet overdraagbaar aan een ander persoon. Indien opdrachtgever zorgt voor aanmelding van een deelnemer,
  verplicht opdrachtgever zich om de Algemene Voorwaarden van SeysCentra aan deelnemer bekend te maken. Opdrachtgever vrijwaart SeysCentra voor alle claims van deelnemer,
  indien SeysCentra geen beroep kan doen op deze Algemene Voorwaarden omdat opdrachtgever niet aan deze plicht heeft voldaan.
 • Na berichtgeving over deelname ontvangt u van ons een factuur, waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en activiteit waaraan wordt deelgenomen. Indien niet tijdig betaald wordt, zal SeysCentra de deelnemer of opdrachtgever hier eenmalig digitaal of schriftelijk in kennis stellen, waarna het openstaand bedrag binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Indien dit niet het geval is, heeft SeysCentra het recht op betaling te eisen inclusief wettelijke rente en kan SeysCentra de deelnemer of opdrachtgever uitsluiten van deelname.
 • Indien de geplande opleiding binnen de periode van vier weken tot de startdatum op verzoek van de opdrachtgever wordt verplaatst naar een later gelegen datum dan wordt er vóór de oorspronkelijke ingangsdatum een voorschot van 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. De resterende 50% van de opleidingskosten worden voor aanvang van de nieuwe startdatum in rekening gebracht.
 • Indien de opdrachtgever het verzoek heeft om de factuur van de opleiding te verdelen over meerdere deelnemers dan berekent SeysCentra per separate factuur een bedrag van € 35,- exclusief Btw aan kantoorkosten.

Annulering

 • SeysCentra behoudt het recht om een opleiding te annuleren bij onvoldoende deelname. De reeds betaalde opleidingsgelden worden door SeysCentra binnen 15 werkdagen gerestitueerd.
 • Bedenktijd voor de inschrijving is 14 werkdagen. Wanneer een individuele deelnemer 10 werkdagen (of minder) voor aanvang van de opleiding inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij aanvangsdatum opleiding.
 • Kosteloos annuleren kan binnen de bedenktijd en tot vier weken voor aanvang van de opleiding. Bij annuleren binnen vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen twee weken voor aanvang wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk per post of per e-mail.
 • In geval van verhindering is het enkel met toestemming van SeysCentra mogelijk een vervanger te laten deelnemen.
 • Bij tussentijdse beëindiging wordt 75% van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u bij de bijeenkomsten aanwezig was of niet, bij u in rekening gebracht. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: De kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

Overmacht en uitval opleider

 • In het geval dat SeysCentra door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SeysCentra het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van SeysCentra, zonder dat SeysCentra tot vergoeding van enige schade is gehouden.
 • Onder overmacht wordt mede — maar niet uitsluitend — verstaan verhinderingen aan de zijde van de opleider, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de opleider dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.
 • Bij uitval van een opleider, om wat voor reden dan ook, zal SeysCentra zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal SeysCentra zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de opdrachtgever of de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor SeysCentra.
 • Uitval van een opleider alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever of de deelnemer.

Eigendom lesmateriaal

 • Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
 • Op alle door SeysCentra verstrekte zaken, zoals boeken, artikelen, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden.
 • De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SeysCentra of van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij SeysCentra.

Vertrouwelijke behandeling van informatie

 • Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een opleidingstraject is vertrouwelijk voor SeysCentra, haar interne medewerkers en haar externe zaken- en of samenwerkingspartners.

Privacy

 • Er wordt gehandeld in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving. SeysCentra houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. De Privacyverklaring is terug te vinden op www.seyscentra.nl Algemene Voorwaarden, versie juni 2023

Het cliëntservicebureau helpt je graag

met het beantwoorden van al je vragen

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-phone

088-779 47 90

roundicon-transparant-chat

Veelgestelde vragen